Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Zadania służby bhp – Udział w odbiorach


Aktywne uczestnictwo służby bhp w odbiorach jest bar­dzo istotnym zadaniem w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie i to w ujęciu prewencyjnym. Inspektor bhp ma jeszcze w ostat­nim momencie możliwość wskazania nieprawidłowości, usterek, niedoróbek, mogących mieć wpływ na przyszłe bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych, a pracodawca na wyegzekwowanie od wykonawcy niezbędnych poprawek.

Lesław Zieliński

Jedno z zadań służby BHP: udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz in­nych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpie­czeństwo pracowników.

Wydaje się, że ustawodawca nieco ograniczył zakres podmiotowy zadania, nie wymieniając terenów zakładu (dróg, placów itp.) oraz po­mieszczeń higieniczno sanitarnych, co jednak nie powinno ograniczać zakresu działania służby bhp, bowiem te obiekty w większym czy mniejszym stopniu wpływają na warunki pracy w zakładzie.

Podczas udziału w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych, pomieszczeń czy maszyn inspektor bhp jest pewnym stopniu rzecznikiem pracodawcy – co nie zostanie „wyłapane” jako nieprawidłowość podczas odbioru, pozostanie, w większości przypadków, do poprawienia w trakcie eksploatacji i to często z dużą stratą dla firmy. Ale to nie wszystko. Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z zapisami art. 283 § 2 k.p. pracodawcy, który:
– wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności grozi kara grzywny do 30 000 zł.

Nie można jednak zapominać, że inspektor bhp powinien być również rzecznikiem pracowników, ponieważ od jego zaangażowania w proces oddawania do użytkowania zależeć może bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w nowych, przebudowanych pomieszczeniach czy pracujących na nowych stanowiskach pracy, obsługujących przebudowane instalacje, maszyny, urządzenia.

Zaangażowanie służby bhp w realizację tego zadania jest sprawą, której nie można lekceważyć zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracowników.

Z zadaniem tym wiążą się również inne zadania służby bhp:
– zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowa­nych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
– przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zacho­wania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
oraz uprawnienia:
– występowanie do osób kierujących pracownikami z zalece­niami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy,
– wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

W jakim celu przytoczono powyższe uprawnienia?
Chodzi o to, by jeszcze raz podkreślić wagę omawianego zadania, w takim rozumieniu, że uprawnienia służby bhp jednakowo odnoszą się do już czynnych stanowisk pracy, jak i tych, które mają być prze­kazane do użytkowania. Inaczej mówiąc, aby zaraz po oddaniu do użytkowania nowych obiektów czy urządzeń nie było potrze­by występowania do kierujących pracownikami o usunięcie nie­prawidłowości czy do pracodawcy o wstrzymanie pracy.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne