Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 172, poz. 1438), która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. Powyższa nowelizacja wprowadziła nową metodę rozwiązywania sporów pracowniczych, gdyż zgodnie z art. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.), normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu m.in. prawa pracy.

Na forach internetowych poświęconych problematyce bhp oraz w literaturze tematu nie milkną echa komentarzy po wejściu w życie noweli1 do ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (DzU z 1996 r., nr 10, poz. 55, ze zm.) – dalej jako NikotU. Wśród najistotniejszych zmian, jakie w zakresie zasad palenia tytoniu w zakładach pracy wprowadziła wspomniana nowela, wskazać należy na ustanowienie reguły, zgodnie z którą – począwszy od 15 listopada 2010 r. – tworzenie palarni w zakładzie pracy jest prawem, a nie obowiązkiem pracodawcy.

Jak długo należy przechowywać dokumentację wypadku w drodze do pracy lub z pracy? W nowym rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nie zostało to określone.

Czy przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stosuje się zarówno do monitorów LCD jak i CRT? Podział monitorów na CRT i LCD jest podziałem uwzględniającym metodę uzyskiwania obrazu. W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, że przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe stosuje się, jak wskazuje tytuł rozporządzenia - w odniesieniu do zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Jakie przepisy określają najważniejsze wymagania dla nowych wózków jezdniowych, w tym przeznaczonych do magazynów wysokiego składowania? W stosunku do nowych wózków jezdniowych po raz pierwszy umieszczanych na rynku w kraju i kupowanych przez pracodawców z przeznaczeniem do zakładów pracy - w tym magazynów wysokiego składowania - obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Problem wypadków przy pracy, a co za tym idzie rekompensaty poszkodowanemu pracownikowi strat zdrowotnych jakich doznał, choć ujmowany w różnym znaczeniu, jest niemal tak stary, jak stara jest cywilizacja. Znaczący przełom w tej dziedzinie przyniósł XIX w. Nowoczesne fabryki wykorzystujące maszyny parowe oraz zaawansowaną technikę, spowodowały zmianę warunków pracy.

Niejednokrotnie zespół powypadkowy, sporządzając protokół wypadku przy pracy, staje przed problemem kwalifikacji zawału serca, którego doznał pracownik w czasie pracy, jako wypadku przy pracy. Niejednolite jest również w tym zakresie orzecznictwo sądowe, przy czym nie oznacza to jednocześnie, iż Sąd Najwyższy zajmuje w tych kwestiach rozbieżne stanowiska.

Palacze w miejscu pracy mogą sprawić pracodawcy niemało problemów. Z jednej strony, wprowadzenie całkowitego zakazu palenia może prowadzić do prób obejścia tego zakazu i tym samym pracownicy będą palić pokątnie, nawet w miejscach, które są szczególnie narażone na powstawanie pożarów, a z drugiej - wyznaczenie miejsca do palenia czy utworzenie palarni jest dość kosztowną inwestycją.

Wkrótce zostaną opublikowane nowe normy dotyczące wózków jezdniowych (takich jak wózki widłowe i wózki paletowe). Co w tym wyjątkowego? Otóż z tego względu, że nie udało się osiągnąć porozumienia na poziomie międzynarodowym, do normy podstawowej i uzupełnień dodano dwie części zawierające różne ustalenia, które będą mają zastosowanie w zależności od regionu. W części dotyczącej Europy zwrócono szczególną uwagę, aby jej zapisy nie były w sprzeczności z zapisami dyrektyw europejskich.

Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne: CEN, CENELEC, ISO oraz IEC publikują na swoich stronach internetowych mnóstwo informacji. Zapraszamy na krótką, wirtualną przechadzkę po świecie normalizacji. W większości przypadków staraliśmy się podać linki do omawianych stron, jednak niekiedy ich struktura jest przebudowywana, co powoduje że niektóre z linków z czasem mogą nie działać.