Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Nowe normy dla wózków jezdniowych


Wkrótce zostaną opublikowane nowe normy dotyczące wózków jezdniowych (takich jak wózki widłowe i wózki paletowe). Co w tym wyjątkowego? Otóż z tego względu, że nie udało się osiągnąć porozumienia na poziomie międzynarodowym, do normy podstawowej i uzupełnień dodano dwie części zawierające różne ustalenia, które będą mają zastosowanie w zależności od regionu. W części dotyczącej Europy zwrócono szczególną uwagę, aby jej zapisy nie były w sprzeczności z zapisami dyrektyw europejskich.

Dr Michael Thierbach

Cierpliwość popłaca. Przykładem na to jest nowa seria norm międzynarodowych ISO 3691 "Wózki jezdniowe - wymagania dotyczące bezpieczeństwa i weryfikacja". Po latach dyskusji i opracowaniu wielu projektów, seria ta zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W ten sposób zastąpi wcześniejsze normy europejskie z tego obszaru (takie jak EN 1726 - bezpieczeństwo wózków jezdniowych").

Podejście globalne

Zamiar stworzenia przez ISO jednorodnej, światowej normy dla wózków jezdniowych nie po-wiódł się ze względu na nie dające się pogodzić wymagania z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Australii. Rozwiązaniem było określenie wymagań na poziomie regionalnym. Aby włączyć normy ISO do europejskiego zespołu norm, a w szczególności aby zapewnić harmonizację z dyrektywą maszynową, seria ta ma naturę modułową, zgodnie z wytycznymi CEN o szerokim zastosowaniu 1 : do tekstu głównego normy EN ISO dodano specyfikacje techniczne, które mają zastosowanie na poziomie regionalnym. Przedsięwzięto takie kroki, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia produkowane zgodnie z zaleceniami normy spełniały wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich.
Seria norm ISO składa się z ośmiu części. Cześć 1 ma formę normy podstawowej i zawiera zapisy dotyczące projektowania większości typów wózków jezdniowych. Części 2, 4, 5 oraz 6 dotyczą szczególnych rodzajów wózków, takich jak wózki pchane przez operatora pieszego czy wózki bez operatora. Część 3 zawiera uzupełniające wymagania do Części 1, które mają zastosowanie szczególnie w przypadku wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.
Aby seria norm mogła zostać opublikowana, wymagania w przypadku których ekspertom europejskim nie udało się osiągnąć porozumienia z odpowiednikami w innych krajach umieszczono w dwóch osobnych częściach (7 i 8). W ISO te dwie części mają status raczej specyfikacji technicznych niż norm. Część 7 zawiera dodatkowe wymagania dla wyrobów, które mają być wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich UE. Zostanie ona przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny jako norma europejska. Pozo-stałe wymagania dla krajów spoza Unii Europejskiej zawarte zostały w Części 8, która nie będzie należała do europejskiego zespołu norm. Gdy po opublikowaniu serii norm w Dzienniku Urzędowym UE, wózki będą produkowane zgodnie z zapisami zawartymi w Części 1 i 7, można będzie założyć, że spełniają one wymagania za-warte w dyrektywie maszynowej w takim zakresie, w jakim zapisy te zostały uwzględnione w normach.

Poprawa z punktu widzenia bhp

W opinii środowiska zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy, normy te są lepszym rozwiązaniem niż wymagania, które obowiązywały wcześniej. Nowa norma odzwierciedla lepiej stan rzeczy, jeśli chodzi o ochronę przed niezamierzonym lub nieprzewidzianym ruchem wózka czy mechanizmu podnoszącego. Przykładem jest wymóg dotyczący wózków jezdniowych z opera-torem - ich ruch nie będzie możliwy do momentu, gdy operator nie zajmie odpowiedniej pozycji. W obowiązującej jeszcze normie nie ma takiego wymagania dla wózków jezdniowych z silnikami o spalaniu wewnętrznym, co prowadziło do powtarzających się wypadków.

Niezbędne są dalsze działania

Mimo tego, że osiągnięto już postęp, w nowej serii norm wciąż znajdują się braki. Dotyczą one na przykład stabilności dynamicznej, kontroli załadunku, widoczności i środków dostępu do pozycji kierowcy. Prowadzone są już prace nad tymi zagadnieniami, zwłaszcza w Europie - opracowywany jest projekt normy dotyczącej badania stabilności dynamicznej. Rozwiązaniem dla pozo-stałych wymienionych problemów jest wprowadzenie poprawek do Części 7 normy. Dzięki takim stopniowym uzupełnieniom powstanie norma, która będzie zapewniała wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w dyrektywach.

Dr Michael Thierbach

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne