Dołącz do nas

Flesz

Komisja Europejska proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami


W UE zachorowania na nowotwory stanowią główną przyczynę śmierci pracowników. Są odpowiedzialne za 53 proc. wszystkich przypadków. Z tego względu stanowią największe ryzyko dla zdrowia pracowników w UE.

Aby lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami, Komisja przedkłada dziś propozycje wprowadzenia zmian w dyrektywie dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów (2004/37/WE). Pozwoli to ograniczyć ekspozycję w miejscu zatrudnienia na 13 substancji rakotwórczych.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Choroby nowotworowe mają ogromy wpływ na pracowników, ich rodziny, przemysł i społeczeństwo. Przedłożony wniosek legislacyjny pozwoli nam ocalić życie100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat. Ochrona pracowników leży u podstaw zaangażowania Komisji na rzecz silnego europejskiego modelu społecznego.

Konkretnie rzecz biorąc, Komisja chce się zająć ryzykiem związanym z 13 substancjami rakotwórczymi przez uwzględnienie nowych substancji lub dostosowanie wartości dopuszczalnych w dyrektywie dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów. Wspomniane wartości dopuszczalne określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Propozycje ujęte we wniosku opierają się na dowodach naukowych, a jego przedstawienie poprzedziła szeroka debata z naukowcami, pracodawcami, pracownikami, przedstawicielami państw członkowskich oraz inspektorami pracy.

Jednym z konkretnych przykładów czynników chemicznych, które zostaną uwzględnione w nowych przepisach, jest krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego. Komisja proponuje ująć ją w dyrektywie jako substancję powstałą w wyniku procesu, tzn. pył powstały w trakcie procesów górniczych, wydobywczych lub drążenia tuneli, albo też na skutek cięcia, kruszenia i rozdrabiania materiałów zawierających krzem, takich jak beton, cegły czy skały. Niektóre przedsiębiorstwa ściśle kontrolują stężenie w powietrzu tej substancji chemicznej. U podstaw tej kontroli leży specjalne porozumienie między partnerami społecznymi. Wspomniana substancja pozostaje jednak główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc. Wniosek Komisji umożliwi ochronę pracowników w całej UE, m.in. w sektorze budowlanym, gdzie zatrudnionych jest niemal 70 proc. wszystkich pracowników narażonych na działanie pyłu krzemionkowego.

Wprowadzenie dopuszczalnych wartości przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych chorób zawodowych. Ogólnounijne wartości dopuszczalne sprzyjają ponadto spójności poprzez określenie równych warunków działania dla wszystkich użytkowników oraz wskazanie wspólnego celu dla pracodawców, pracowników i organów wykonawczych. Nowy wniosek legislacyjny pozwoli zatem osiągnąć bardziej skuteczny system ochrony zdrowia pracowników i zapewni bardziej sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zachorowania na nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej stanowią główną przyczynę śmiertelności zawodowej. Choroby nowotworowe odpowiadają za 53 proc. zgonów związanych z pracą. W przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 proc., zaś w przypadku chorób układu oddechowego 6 proc.

Narażenie na działanie niektórych środków chemicznych w miejscu pracy może wywoływać raka. Choroby nowotworowe mają złożoną naturę i w niektórych przypadkach trudno jest wskazać przyczyny zachorowań. Nie ma natomiast wątpliwości, że nowotworom wywoływanym przez warunki pracy można zapobiegać przez zmniejszenie lub wyeliminowanie narażenia na czynniki chorobotwórcze.

Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, jakie należy podejmować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia narażenia na rakotwórcze czynniki chemiczne, a tym samym ma pomóc w zapobieganiu chorobom nowotworowym spowodowanym pracą zawodową i pokrewnym zachorowaniom.

Aby ustalić wartości dopuszczalne dla szeregu substancji rakotwórczych wskazanych w dyrektywie, Komisja przeprowadziła ocenę naukową i gospodarczą ponad 20 istotnych substancji chemicznych. W UE blisko 20 milionów pracowników jest narażonych na co najmniej jedną z tych substancji chemicznych.
Przedstawiony wniosek legislacyjny ma na celu wprowadzenie wartości dopuszczalnych dla 13 z nich. W przypadku pozostałych substancji nadal prowadzone są prace przygotowawcze, a odnośny wniosek zostanie przedstawiony przed końcem 2016 r.

W przypadku niektórych ze wspomnianych 13 substancji rakotwórczych, takich jak krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, związki chromu (VI), pyły drewna twardego czy hydrazyna, liczba narażonych na nie pracowników jest bardzo wysoka. W przypadku innych istnieją przesłanki, że mimo iż substancje te nie są szeroko wykorzystywane, należy je traktować priorytetowo, ponieważ w ich przypadku stosunek liczby narażonych pracowników do liczby zachorowań na nowotwory jest wysoki.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne