Dołącz do nas

Flesz

Komisja Europejska proponuje przepisy mające lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami


W UE zachorowania na nowotwory stanowią główną przyczynę śmierci pracowników. Są odpowiedzialne za 53 proc. wszystkich przypadków. Z tego względu stanowią największe ryzyko dla zdrowia pracowników w UE.

Aby lepiej chronić pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami, Komisja przedkłada dziś propozycje wprowadzenia zmian w dyrektywie dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów (2004/37/WE). Pozwoli to ograniczyć ekspozycję w miejscu zatrudnienia na 13 substancji rakotwórczych.

Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: - Choroby nowotworowe mają ogromy wpływ na pracowników, ich rodziny, przemysł i społeczeństwo. Przedłożony wniosek legislacyjny pozwoli nam ocalić życie100 tys. osób w ciągu najbliższych 50 lat. Ochrona pracowników leży u podstaw zaangażowania Komisji na rzecz silnego europejskiego modelu społecznego.

Konkretnie rzecz biorąc, Komisja chce się zająć ryzykiem związanym z 13 substancjami rakotwórczymi przez uwzględnienie nowych substancji lub dostosowanie wartości dopuszczalnych w dyrektywie dotyczącej czynników rakotwórczych i mutagenów. Wspomniane wartości dopuszczalne określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Propozycje ujęte we wniosku opierają się na dowodach naukowych, a jego przedstawienie poprzedziła szeroka debata z naukowcami, pracodawcami, pracownikami, przedstawicielami państw członkowskich oraz inspektorami pracy.

Jednym z konkretnych przykładów czynników chemicznych, które zostaną uwzględnione w nowych przepisach, jest krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego. Komisja proponuje ująć ją w dyrektywie jako substancję powstałą w wyniku procesu, tzn. pył powstały w trakcie procesów górniczych, wydobywczych lub drążenia tuneli, albo też na skutek cięcia, kruszenia i rozdrabiania materiałów zawierających krzem, takich jak beton, cegły czy skały. Niektóre przedsiębiorstwa ściśle kontrolują stężenie w powietrzu tej substancji chemicznej. U podstaw tej kontroli leży specjalne porozumienie między partnerami społecznymi. Wspomniana substancja pozostaje jednak główną przyczyną chorób płuc, takich jak krzemica i rak płuc. Wniosek Komisji umożliwi ochronę pracowników w całej UE, m.in. w sektorze budowlanym, gdzie zatrudnionych jest niemal 70 proc. wszystkich pracowników narażonych na działanie pyłu krzemionkowego.

Wprowadzenie dopuszczalnych wartości przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków nowotworowych chorób zawodowych. Ogólnounijne wartości dopuszczalne sprzyjają ponadto spójności poprzez określenie równych warunków działania dla wszystkich użytkowników oraz wskazanie wspólnego celu dla pracodawców, pracowników i organów wykonawczych. Nowy wniosek legislacyjny pozwoli zatem osiągnąć bardziej skuteczny system ochrony zdrowia pracowników i zapewni bardziej sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zachorowania na nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną śmierci w większości krajów rozwiniętych. W Unii Europejskiej stanowią główną przyczynę śmiertelności zawodowej. Choroby nowotworowe odpowiadają za 53 proc. zgonów związanych z pracą. W przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 proc., zaś w przypadku chorób układu oddechowego 6 proc.

Narażenie na działanie niektórych środków chemicznych w miejscu pracy może wywoływać raka. Choroby nowotworowe mają złożoną naturę i w niektórych przypadkach trudno jest wskazać przyczyny zachorowań. Nie ma natomiast wątpliwości, że nowotworom wywoływanym przez warunki pracy można zapobiegać przez zmniejszenie lub wyeliminowanie narażenia na czynniki chorobotwórcze.

Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, jakie należy podejmować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia narażenia na rakotwórcze czynniki chemiczne, a tym samym ma pomóc w zapobieganiu chorobom nowotworowym spowodowanym pracą zawodową i pokrewnym zachorowaniom.

Aby ustalić wartości dopuszczalne dla szeregu substancji rakotwórczych wskazanych w dyrektywie, Komisja przeprowadziła ocenę naukową i gospodarczą ponad 20 istotnych substancji chemicznych. W UE blisko 20 milionów pracowników jest narażonych na co najmniej jedną z tych substancji chemicznych.
Przedstawiony wniosek legislacyjny ma na celu wprowadzenie wartości dopuszczalnych dla 13 z nich. W przypadku pozostałych substancji nadal prowadzone są prace przygotowawcze, a odnośny wniosek zostanie przedstawiony przed końcem 2016 r.

W przypadku niektórych ze wspomnianych 13 substancji rakotwórczych, takich jak krzemionka krystaliczna w formie pyłu respirabilnego, związki chromu (VI), pyły drewna twardego czy hydrazyna, liczba narażonych na nie pracowników jest bardzo wysoka. W przypadku innych istnieją przesłanki, że mimo iż substancje te nie są szeroko wykorzystywane, należy je traktować priorytetowo, ponieważ w ich przypadku stosunek liczby narażonych pracowników do liczby zachorowań na nowotwory jest wysoki.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne