Dołącz do nas

Flesz

Kodeks pracy: będzie możliwość badania trzeźwości pracowników


Obecnie pracodawca widzący zataczającego się pracownika, żeby sprawdzić jego trzeźwość musi wezwać policję. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zakończył pracę i wychodzi do domu, pracodawca nie ma możliwości zatrzymania go i przebadania na zawartość alkoholu we krwi. To już wkrótce ma się zmienić.

Po planowanej nowelizacji kodeksu pracy pracodawca będzie miał możliwość sprawdzenia zawartości alkoholu lub środków odurzających we krwi pracownika. Według projektu zmian, takie badanie będzie uprawnieniem pracodawcy

tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.

Będzie więc możliwość przebadania operatora wózka widłowego lub hakowego, jednak według niektórych interpretacji, już niekoniecznie pracownika biurowego.

Takie uprawnienie pracodawcy będzie musiało być zapisane w zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub jako obwieszczenie i jednocześnie określać, jaka grupa pracowników będzie podlegała kontroli. Kodeks pracy będzie również wymagał wymienienia zasad i sposobów przeprowadzania kontroli, np. jakiego rodzaju alkomat będzie służył do badań oraz określenia częstotliwości kontroli.

Poddani kontroli będą mogli zostać wszyscy pracownicy, zarówno na umowie o pracę jak i innych formach zatrudnienia.

Jeżeli badanie wykaże, że pracownik jest pod wpływem, nie będzie to automatycznie podstawą do kary dyscyplinarnej. Dopiero potwierdzenie wyniku przez policję może skutkować konsekwencjami.

W projekcie nowelizacji uregulowano obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy, jeżeli kontrola zakończy się wynikiem pozytywnym lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik przyszedł do pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających (bądź spożywał je w czasie pracy.

Główne rozwiązania zawarte w projekcie

- określenie podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – ze względu na określony prawem cel – wyrywkowego sprawdzenia stanu  trzeźwości pracowników lub  na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach (celami tymi będą: konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy);
- określenie zasad przeprowadzania badania , w szczególności zasad przetwarzania przez pracodawcę informacji wskazującej na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, oraz np. długość okresu przechowywania takich informacji);
- zobowiązanie pracodawcy do określenia grup pracowników objętych takimi badaniami i poinformowania pracowników o ich wprowadzeniu co najmniej 2 tygodnie wcześniej;
- w zakresie obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy:

• utrzymaniu regulacji obecnie obowiązującej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy,
• wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy,
• wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku, gdy prewencyjne badanie trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika lub prewencyjne badanie  na obecność środka działającego podobnie do alkoholu, wykaże obecność takiego środka w organizmie pracownika;

- uregulowaniu procedury przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;
- wprowadzeniu możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych powyżej rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
- uzupełnieniu zawartego w art. 108 § 2 K.p. katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Projekt ustawy oraz postęp prac dostępne są pod tym linkiem.

[KB]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama