Dołącz do nas

Flesz

Kodeks pracy: będzie możliwość badania trzeźwości pracowników


Obecnie pracodawca widzący zataczającego się pracownika, żeby sprawdzić jego trzeźwość musi wezwać policję. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik zakończył pracę i wychodzi do domu, pracodawca nie ma możliwości zatrzymania go i przebadania na zawartość alkoholu we krwi. To już wkrótce ma się zmienić.

Po planowanej nowelizacji kodeksu pracy pracodawca będzie miał możliwość sprawdzenia zawartości alkoholu lub środków odurzających we krwi pracownika. Według projektu zmian, takie badanie będzie uprawnieniem pracodawcy

tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy.

Będzie więc możliwość przebadania operatora wózka widłowego lub hakowego, jednak według niektórych interpretacji, już niekoniecznie pracownika biurowego.

Takie uprawnienie pracodawcy będzie musiało być zapisane w zakładowym układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub jako obwieszczenie i jednocześnie określać, jaka grupa pracowników będzie podlegała kontroli. Kodeks pracy będzie również wymagał wymienienia zasad i sposobów przeprowadzania kontroli, np. jakiego rodzaju alkomat będzie służył do badań oraz określenia częstotliwości kontroli.

Poddani kontroli będą mogli zostać wszyscy pracownicy, zarówno na umowie o pracę jak i innych formach zatrudnienia.

Jeżeli badanie wykaże, że pracownik jest pod wpływem, nie będzie to automatycznie podstawą do kary dyscyplinarnej. Dopiero potwierdzenie wyniku przez policję może skutkować konsekwencjami.

W projekcie nowelizacji uregulowano obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy, jeżeli kontrola zakończy się wynikiem pozytywnym lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik przyszedł do pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurzających (bądź spożywał je w czasie pracy.

Główne rozwiązania zawarte w projekcie

- określenie podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – ze względu na określony prawem cel – wyrywkowego sprawdzenia stanu  trzeźwości pracowników lub  na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach (celami tymi będą: konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy);
- określenie zasad przeprowadzania badania , w szczególności zasad przetwarzania przez pracodawcę informacji wskazującej na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, oraz np. długość okresu przechowywania takich informacji);
- zobowiązanie pracodawcy do określenia grup pracowników objętych takimi badaniami i poinformowania pracowników o ich wprowadzeniu co najmniej 2 tygodnie wcześniej;
- w zakresie obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy:

• utrzymaniu regulacji obecnie obowiązującej w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy,
• wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywał taki środek w czasie pracy,
• wprowadzeniu regulacji nakładającej na pracodawcę taki obowiązek w przypadku, gdy prewencyjne badanie trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika lub prewencyjne badanie  na obecność środka działającego podobnie do alkoholu, wykaże obecność takiego środka w organizmie pracownika;

- uregulowaniu procedury przeprowadzania badania w celu ustalenia obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego;
- wprowadzeniu możliwości odpowiedniego zastosowania wskazanych powyżej rozwiązań do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą;
- uzupełnieniu zawartego w art. 108 § 2 K.p. katalogu przesłanek uzasadniających nałożenie na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.

Projekt ustawy oraz postęp prac dostępne są pod tym linkiem.

[KB]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

Flesz

Bez uśmiechu nie popracujesz


W chińskim biurze Canon Innovation Technology w Pekinie firma wprowadziła system rozpoznawania twarzy, wymuszający na pracownikach uśmiech m.in. podczas wejścia do firmy czy mierzenia temperatury. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Pracownik zginął na skutek eksplozji, do której doszło podczas pompowania opony wózka widłowego


Dochodzenie kanadyjskiej CNESST wykazało, że w podczas pompowania opona eksplodowała, doszło do rozdzielenia elementów felgi i jeden z nich uderzył pracownika w czoło. Ciężko ranny został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł kilka dni później.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Kontrole żurawi budowlanych


Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła 1 czerwca 2021 r. na placach budów całego kraju 240 kontroli związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrole obejmą w szczególności bezpieczeństwo organizowania prac z wykorzystaniem tych maszyn, w tym likwidację nieprawidłowości i szczególnych zagrożeń, występujących podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków, zarówno dla operatorów żurawi, jak też dla osób wykonujących swoje zadania w zasięgu pracy żurawi oraz dla osób postronnych.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Raport: Długie godziny pracy mogą zwiększyć liczbę zgonów z powodu chorób serca i udarów


745 tysięcy pracowników zmarło w 2016 roku z powodu pracy dłuższej niż 55 godzin tygodniowo – podają we wspólnym raporcie WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy). 398 tys. osób zmarło z powodu udaru, a 347 tys. z powodu chorób serca. W latach 2000-2016 liczba zgonów spowodowanych wielogodzinną pracą wzrosła z powodu udaru o 19% a chorób serca o 42%. Liczba osób pracujących przez wiele godzin szacowana jest na ok. 479 milionów pracowników, czyli 9% osób pracujących. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Popularne