Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym


Niniejszy artykuł dotyczy instalacji w pomieszczeniach i przestrzeniach stwarzających zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Proponowane rozwiązania opracowano na podstawie norm międzynarodowych IEC, niemieckich DIN, krytycznych uwag do nich (wyrażanych przez licznych specjalistów branżowych na łamach literatury fachowej, zwartej i periodycznej) oraz wieloletnich badań własnych autora, w szczególności analiz okoliczności i przyczyn porażeń prądem elektrycznym.

Andrzej Smoliński

Należy jednak pamiętać, że normy techniczne są fakultatywne, a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest determinowana indywidualnym podejściem do każdego obiektu.

Pomieszczenia i przestrzenie z otwartymi zbiornikami

Są to zbiorniki stałe i stacjonarne (jak kotły, warniki, wanny, dzieże, tanki, kufy, kadzie, itp.) otwarte, napełniane wodą (np. do mycia warzyw i owoców), roztworami wodnymi, sokami, brzeczką, moszczem lub innymi płynami przewodzącymi prąd elektryczny. Wokół takich zbiorników należy wyznaczyć strefy niebezpieczne – zwymiarowane jak na rysunku 1.

rys 1
Rys. 1
Strefy niebezpieczne wokół otwartego zbiornika z płynami przewodzącymi prąd elektryczny

W strefach tych należy spełnić poniższe warunki:
strefa A – stosowane urządzenia tylko o napięciu do 12 V AC (prądu przemiennego) i do 30 V DC (prądu stałe- go) zasilane ze źródła spoza tej strefy, o stopniu ochrony IPX8 (ochrona przed długotrwałym zanurzeniem pod ciśnieniem na głębokości powyżej 1 m); w tej strefie niedopuszczalne są gniazda, puszki czy łączniki;
strefa B – urządzenia o napięciu jak w strefie A, stopień ochrony IPX5 (ochrona przed strugami wody o niskim ciśnieniu padającymi ze wszystkich kierunków); w tej strefie dopuszcza się oświetlenie, ogrzewane elektrycznie podłogi oraz gniazda i łączniki;
strefa C – stosowane urządzenia tylko o napięciu do 50 V AC i do 120 V DC, o stopniu ochrony IPX5, zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie wyłączania 30 mA; w tej strefie dopuszcza się puszki i łączniki oraz oświetlenie i ogrzewanie podłogowe.

Wszystkie elementy metalowe w tych strefach, na których może pojawić się napięcie, muszą być połączone z przewodem PE lub uziemione (nie dotyczy to zaworów czerpalnych wody zasilanych rurami plastikowymi).

Pomieszczenia zagrożone wybuchem

Są to pomieszczenia, w których, w wyniku procesów technologicznych, mogą powstać gazy, pary, pyły, mgły czy aerozole, które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. W przemyśle spożywczym zagrożenia wybuchowe stwarzają głównie pyły takie jak mąki, cukru, kakao, chmielu, glutenu, herbaty, kaszy, kawy, skrobi czy suszonych warzyw i owoców.

Przestrzenie zagrożone wybuchem mieszanin pyłów z powietrzem klasyfikuje się jako:
strefa 20 – miejsce, gdzie mieszanina wybuchowa występuje stale lub ponad 1000 godzin rocznie w warunkach normalnej pracy urządzeń (mieszalniki, młyny, kruszarnie, filtry, itp.);
strefa 21 – miejsce, gdzie może powstać obłok wybuchowy na skutek wzniecenia pyłu zleżałego lub rozszczelnienia urządzeń produkcyjnych czy instalacji odpylającej w czasie od 10 do 1000 godzin w roku;
strefa 22 – miejsce, gdzie wystąpienie obłoku wybuchowego jest mało prawdopodobne i może trwać do 10 godzin w roku.

Przeciwwybuchowe instalacje elektryczne wykonuje się tak, aby nie występowało iskrzenie, łuk elektryczny czy nadmierne nagrzewanie. Układa się je kablami lub przewodami z żyłami miedzianymi (w przypadku żył aluminiowych ich minimalny przekrój musi wynosić 10 mm²) z pancerzem lub ekranem metalowym z zewnętrzną osłoną z materiału nie rozprzestrzeniającego płomienia, a przejścia przez przegrody muszą być odpowiednio uszczelnione. Instalacje te powinny być wyposażone w centralne wyłączniki, umieszczone poza strefą wybuchową, oddzielnie dla każdego obwodu.
Zgodnie z unijną dyrektywą w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu należy stosować urządzenia tzw. II grupy (grupa I jest zarezerwowana dla górnictwa), która składa się z 3 kategorii:
– kategoria 1 – dla stref 20,
– kategoria 2 – dla stref 21,
– kategoria 3 – dla stref 22.
Instalacja wraz z zasilanymi urządzeniami w danej strefie muszą być wykonane zgodnie z projektem i instrukcjami ich producentów oraz sprawdzone badaniami odbiorczymi (oględziny, pomiary i próby) przez uprawnione osoby (posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”, grupa 1 punkt 9 i 10) i odebrane przez nadzór (upr. „D” grupa 1 punkt 9 i 10). Tej samej procedurze podlegają wszelkie naprawy i wymiany urządzeń, oprzewodowania, aparatów i osprzętu instalacji. Instalacje i urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe podlegają badaniom okresowym w terminach określonych w zakładowych instrukcjach eksploatacji tych instalacji i urządzeń.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne