Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Bezpieczne kierowanie budową


W języku potocznym kierowanie i zarządzanie oznacza to samo. W powszechnym przekonaniu kierowanie to wytyczanie drogi działania, wysyłanie kogoś w określonym celu, rządzenie kimś lub czymś, stanie na czele grupy czy organizacji. Zaś zarządzanie to szczególny sposób kierowania działalnością ludzi.

Jerzy Obolewicz

W polskich tłumaczeniach literatury z dziedziny zarządzania terminy zarządzanie i kierowanie są najczęściej używane zamiennie, co wynika ze wspólnego angielskojęzycznego słowa management, oznaczającego zarówno zarządzanie, jak i kierowanie. W literaturze polskiej oba te terminy są przedmiotem sporów. Spierający się udowadniają sobie, który termin ma szersze znaczenie. Definicji kierowania jest wiele i nie ma jednej powszechnie akceptowanej. Niektóre z nich przedstawiono w poniższej tabeli.

Źródło

Definicja kierowania

Oleksyn T., Sztuka kierowania. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Janickiego w Warszawie, Warszawa 1997 Kierowanie jest sztuką realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicja ta zwraca uwagę na to, że kierownicy osiągają cele organizacji, powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś przez nich samych.
Bittel L. R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1998 Kierowanie jest funkcją zarządzania, która wymaga od praktykujących ją największych umiejętności interpersonalnych.
Stoner J. A. F., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992 Kierowaniem określa się proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych zasobów organizacji dla osiągnięcia ustalonych celów.
Stewart D., Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1996 Kierowanie to spowodowanie funkcjonowania innych ludzi w określonym celu.
B. Gliński i B. R. Kuc w: Bittel L. R., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1998 Termin kierowanie jest terminem szerszym niż zarządzanie, zaś zarządzanie to działalność kierownicza posługująca się planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolą.
M. Połoński, Kierowanie procesem inwestycyjnym, Wyd. SGGW, Warszawa 2009 Kierowanie to proces planowania, organizowania, koordynowania i kontroli uczestników budowy mający na celu poprawne zrealizowanie obiektu budowlanego
Wybrane definicje zarządzania
Źródło: opracowanie własne

Współcześnie termin zarządzanie jest stosowany częściej i chętniej niż termin kierowanie. W Polsce ta preferencja ma kontekst historyczny. Kierownik jest kojarzony z gospodarką centralnie planowaną, a menadżer - bliższy zarządzaniu jest kojarzony z gospodarką rynkową. Kierowanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji przy wykorzystaniu ich umiejętności i dostępnych zasobów zmierzający do osiągnięcia określonych celów. Przez proces należy rozumieć robienie czegoś w sposób systematyczny. Kierownicy, chociaż mają różne uzdolnienia i umiejętności, podejmują pewne systematyczne działania dla osiągnięcia pożądanych celów.
W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na kierowaniu, traktując je jako proces i zastosowano podejście modelowe do procesu kierowania .

Proces kierowania budową

Bezpieczne kierowanie budową  powinno odbywać się z wykorzystaniem etapów cyklu działania zorganizowanego . Cykl ten obejmuje dwie fazy i opiera się na pięciu etapach:

- faza preparacji (przygotowania) działania,
• ustalenie czynności i ich kolejności w procesie
• określenie celu i treści każdej czynności procesu
• zapewnienie środków i warunków do realizacji poszczególnych czynności
- faza realizacji działania,
• realizacja zamierzonego planu - wykonanie czynności procesu
• sformułowanie wniosków po przeprowadzonej kontroli osiągniętych wyników.

Praktycznie bezpieczny proces kierowania budową  obiektu budowlanego obejmuje cztery podstawowe czynności: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, w którym dwie pierwsze czynności stanowią fazę preparacji (przygotowania budowy), a dwie kolejne fazę realizacji działania (działanie, kontrolowanie).

Proces kierowania budową obiektu budowlanego

Planowanie robót budowlanych

Hidden Content

[w:]

Praca i zdrowie Nr 5/2010
3. Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J.; Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Podręcznik; Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008
4. Obolewicz J., Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na ochronę pracy w sektorze budowlanym, Zarządzanie i Edukacja nr 63/2009,  Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2009
5. rozporządzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6. Obolewicz J., Koordynacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach; Warsztaty Inżynierów Budownictwa: Konferencja Naukowo-techniczna Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Puławy 2009
7. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

dr inż. Jerzy Obolewicz,

Politechnika Białostocka
okladka

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Praca i Zdrowie 07/2010

W tym wydaniu m.in.:

- Ciernista droga ku siedzeniu
- Dokumentacja budowy warunkiem bezpiecznej realizacji robót
- Wybrane zastosowania aktywnych metod redukcji hałasu
- Astma spawaczy
- Ekofirma

Zobacz pełny spis treści

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

artykuł promocyjny

Wydajny, sterowany sygnałem PLC system zabezpieczenia dostępu bez czujników mutingu


Siła innowacji, praktyczne podejście i mocne zaangażowanie to wartości, które sprawiły, że firma WITRON, mająca siedzibę w regionie Górnego Palatynatu w Niemczech, jest dzisiaj jednym ze światowych liderów w planowaniu i realizacji dynamicznych systemów magazynowych oraz kompletacyjnych w sektorze intralogistyki. Firma WITRON nieustannie pracuje nad opracowywaniem jeszcze lepszych i bardziej opłacalnych rozwiązań logistycznych dla swoich klientów, które zwiększają wydajność procesów.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Cel: bezpieczna firma. Sposób: dobre przywództwo.


Niektórzy już dawno zrozumieli, że ich wysiłek musi koncentrować się na zapobieganiu. Czasami można odnieść wrażenie, że na siłę wyszukują problemy, ale oni wiedzą o tym, że jeśli raz odpuszczą i przestaną zbierać informacje o zdarzeniach wypadkowych, czyli inaczej mówiąc, przestaną zbierać informacje o przyczynach wypadków i katastrof, to za chwilę za do zapłacą. To jest przywództwo. – mówi Jerzy Karczewski w rozmowie z Fabianem Bielem.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?


Gdy przed kilkoma laty austriacki sportowiec Felix Baumgartner wykonywał skok z wysokości 36 km, dokonanie to relacjonowały wszystkie media. Sukces (lub porażkę) chciały zobaczyć miliony widzów, a o samym skoczku mówiono jeszcze długo po jego wyczynie. Skok się udał, sportowiec stał się bohaterem, pozostaje jednak pytanie: po co to zrobił?

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podwykonawców


W obecnych czasach większość firm produkcyjnych korzysta w większym lub mniejszym stopniu z usług podwykonawców. Niezależnie od stopnia skomplikowania oraz czasu trwania prac wykonywanych przez podwykonawców, mamy wtedy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy innej organizacji, o odmiennych standardach pracy, kulturze organizacyjnej, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, wykonują prace na rzecz firmy zlecającej, na jej terenie, często w obszarach, gdzie znajdują się pracownicy firmy zlecającej.

(więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Jakim być przywódcą?


Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie zajmuje całe rzesze naukowców i praktyków biznesu, czego dowodem są liczne badania i opracowania, kształtujące nowoczesne trendy w zakresie efektywnego przywództwa. Ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi obserwacjami i przemyśleniami w tym obszarze, płynącymi z praktyki zarządzania.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne