W styczniu br. doszło do ciężkiego wypadku przy pracy, któremu podczas czynności naprawczych ładowarki uległ pracownik tartaku. Do transportu kłód drewna na terenie zakładu wykorzystywane były dwie ładowarki wyposażone w widły. Maszyny sprawiały problemy eksploatacyjne od jakiegoś czasu i były naprawiane przez męża właścicielki tartaku i pracownika (późniejszego poszkodowanego) w dniach poprzedzających zdarzenie.

Ta dyskusja toczy się na łamach i na stronie internetowej „Atestu”. Redakcja postanowiła przeprowadzić ją też na żywo, spotykając się z zainteresowanymi behapowcami. Wspólnie z olsztyńskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizowała 18 maja w Olsztynie seminarium „Szkolenia bhp – wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian”, na które przyjechali specjaliści z różnych stron Polski, choć najliczniej reprezentowane było lokalne środowisko służby bhp.

W ramach akcji „Testuj z Atestem”, współorganizowanej przez W.L. Gore & Associates oraz Eurosoft/ITURRI, pracownicy dwóch wybranych firm testowali wielofunkcyjne kurtki wykonane z tkanin z membraną GORE TEX®*. Kurtki te stanowią element odzieży ochronnej i chronią pracowników przed wieloma zagrożeniami.

W lutowym "Ateście" redakcja opublikowała drugi artykuł cyklu „Zadania służby bhp”. Autor cyklu, Lesław Zieliński, odwołuje się do swojej książki „22 zadania służby bhp. Standardy działania”, wydanej przez "Atest" w 2009 r., która spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników. W nowym cyklu L. Zieliński nie tylko aktualizuje omawiane zagadnienia, ale i znacznie je rozszerza, a także wprowadza uzupełnienia wynikające ze zmieniającej się pragmatyki pracy służby bhp.

Odpowiedź na pytanie o sensowność ponoszenia nakładów finansowych na bezpieczeństwo pracy nie jest wcale tak oczywista, jak mogłoby się wydawać, choćby z tego względu, że przeznaczenie na ten cel określonych środków, podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, może prowadzić do przeinwestowania. Cóż z tego, że przedsiębiorca zakupi supernowoczesne urządzenie wyposażone we wszelkiego rodzaju niezbędne zabezpieczenia, jeżeli nie będzie miał z czego spłacić zaciągniętego na ten cel kredytu i w efekcie będzie zmuszony do likwidacji zakładu i zwolnienia załogi.

W lipcu 2011 r. w zakładzie produkującym meble dwoje pracowników zostało poszkodowanych przy obsłudze maszyny do nakładania kleju. Do zdarzenia doszło podczas mycia zabrudzonych walców klejarskich. Myły je osoby przypadkowe, nieprzeszkolone do pracy na tym stanowisku. Ponadto, jak ustalił inspektor PIP badający zdarzenie, maszyna nie spełniała wymagań w zakresie bhp.

Aby doszło do wybuchu, muszą zaistnieć jednocześnie trzy czynniki: utleniający (powietrze, a ściśle – zawarty w nim tlen), palny (gaz, pył lub para cieczy o stężeniu zawartym pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości) oraz źródło zapłonu. W takiej sytuacji wybuch na pewno nastąpi, natomiast jego mechanizm będzie zależał od szeregu warunków. Wybuch chemiczny może mieć charakter homogeniczny (jednoczesny wybuch całej masy) lub heterogeniczny (przemieszczanie się strefy reakcji).

Ustawa Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach1).
Pracodawca jest obowiązany zapewnić kask ochronny podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje możliwość obrażeń głowy2).

Rodzaje rękawic i obuwia przeznaczonych do stosowania przez pracowników zatrudnionych w branży medycznej są zróżnicowane w zależności od grupy zawodowej, dla której są one dedykowane. Wiąże się to z rodzajem zagrożeń, na które są eksponowane ręce i nogi pracowników, a także ze specyfiką wykonywanych przez nich czynności zawodowych.

Spośród zmian przepisów należy zasygnalizować lawinę zmian w podstawowej dla ADR tabeli A w dziale 3.2. Poza wykazem sklasyfikowanych już przez ekspertów ONZ towarów niebezpiecznych, tabela zawiera dla każdej pozycji, zakodowane za pomocą kodów alfanumerycznych, warunki bezpiecznego przewozu tych towarów. 

Więcej artykułów…

Akcje Partnerskie