Z systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mamy w Polsce do czynienia od 1994 r., nadal jednak nie są powszechnie stosowane. Wydaje się, że przydatność, skuteczność i celowość wdrażania SZBHP nie podlega dyskusji, a jednak wielu przedsiębiorców i pracodawców nie decyduje się na zastosowanie tego narzędzia organizacyjnego. Rzecz jasna, mimo tej przydatności wdrożenie SZBHP nie jest wymaganiem obligatoryjnym.

Marian S. zatrudniony był jako pracownik produkcyjny, na podstawie umowy o pracę na czas określony, w firmie S. Zakład produkował stroiki świąteczne. Największe natężenie prac występowało w listopadzie i grudniu każdego roku. Dla celów produkcyjnych firma posiadała własną plantację świerków. Proces produkcyjny odbywał się wzdłuż linii transportowej, na której były przetaczane po torach wózki. Na nich układano i kompletowano wyroby dekoracyjne.

W numerze listopadowym miesięcznika "Praca i Zdrowie", w artykule pt. "Ćwiczenia ewakuacyjne - kłopotliwy obowiązek czy coś znacznie więcej?", starałem się zwrócić uwagę na właściwe zrozumienie znaczenia ewakuacji, której sprawne przeprowadzenie w sytuacji prawdziwego zagrożenia pozwoli uniknąć niepotrzebnych ofiar. Oprócz nałożonego przepisami przeciwpożarowymi obowiązku cyklicznego praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji, pomóc ma temu obowiązująca od 5 sierpnia 2009 roku nowelizacja ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zobowiązująca pracodawców do wyznaczania spośród pracowników osób do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

Spotykam się z właścicielami, którzy są ambitni, pytają się o nowości z zakresu ochrony pracy. Nie od razu się na nie decydują, ale wystarczy, że ktoś z konkurencji odważnie wprowadzi nowe rozwiązania, to oni też chcą spróbować. W naszym oddziale mamy zwyczaj organizować seminaria w dobrych zakładach pracy. - wywiad z Henrykiem Karczowskim, prezesem kaliskiego oddziału OSPS BHP.

Niechęć do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej może wynikać z ich niedopasowania do warunków panujących na stanowiskach pracy oraz wyboru z oferty rynkowej wyrobów o niskich cenach, ale złej jakości, które stanowią jedynie iluzoryczną ochronę przed zagrożeniami. Jednocześnie należy podkreślić, ze dzięki licznym pracom o charakterze badawczym i rozwojowym powstają nowe wyroby z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zaawansowanych technicznie materiałów, a także systemów elektronicznych, które na etapie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej umożliwią uzyskanie nowoczesnych konkurencyjnych rozwiązań.

W lipcu 2009 r. na budowie w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) podczas czyszczenia agregatu tynkarskiego doszło do ciężkiego wypadku, w wyniku którego pracownik doznał urazu dłoni - całkowitej amputacji dwóch palców i częściowego obcięcia dwóch kolejnych. Poszkodowany przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny nie odłączył jej od prądu, a w trakcie pracy stanął przypadkowo na  zaworze powietrza pistoletu wtryskowego, co spowodowało włączenie mieszaka do zaprawy.

Podczas prac z instalacjami elektrycznymi mogą pojawić się zakłóceniowe łuki elektryczne, które wydzielają ogromne ilości energii w ciągu ułamków sekundy i tym samym stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. W celu lepszego zwalczania tych zagrożeń w praktyce grupa robocza działająca przy Komisji Ochrony Pracy i Normalizacji określiła cele i wymagania dla badań naukowych dotyczących ochrony przed zakłóceniowym łukiem elektrycznym.

Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą stosowane są do ochrony osób przed upadkiem z wysokości, na przykład na drabinach. Powinny być one produkowane i wprowadzane na rynek europejski zgodnie z zapisami normy PN-EN 353-1. Zapisy tej normy nie uwzględniają jednak odpowiednio przewidywanego sposobu użytkowania. Wynikiem tego były powtarzające się poważne wypadki, które doprowadziły do tego, że władze brytyjskie zgłosiły sprzeciw formalny.

Akcje Partnerskie