Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

Amputacja na frezarce


W jednym z małopolskich zakładów zajmujących się produkcją mebli wydarzył się ciężki wypadek przy pracy, podczas którego pracownik zatrudniony jako stolarz doznał amputacji urazowej czterech palców lewej dłoni.

Wojciech Dębski

Stolarz w dniu zdarzenia rozpoczął pracę około godziny 7.00. Zajmował się przygotowaniem listew stanowiących element konstrukcyjny ram do produkowanych w zakładzie łóżek. Aby wykonać te listwy, wykorzystywał pilarko frezarkę, na której wycinał czopy w listwach oraz frezarkę dolnowrzecionową, służącą do wykonania gniazd w listwach, będących miejscem osadzenia czopów listew.
Zwykle listwy poddawane frezowaniu są sosnowe bądź jodłowe, natomiast bezpośrednio przed wypadkiem pracownik pobrał do frezowania listwę modrzewiową, z natury twardszą. Listwa miała długość 1,38 m, szerokość 0,07 m i grubość 0,035 m. Ujął ją w dłonie i miał wyfrezować w niej trzy gniazda, co według przyjętej w zakładzie technologii odbywało się poprzez dociśnięcie listwy do obracającego się frezu w zaznaczonych miejscach, płaszczyzną 1,38 × 0,035 m.
Podczas zbliżania listwy do frezu, wystającego poza obrys przykładnicy maszyny o 0,03 m, w pierwszym zaznaczonym miejscu, listwa zaczęła drgać, a stolarz odsunął ją od frezu, po czym ponownie docisnął listwę, używając zwiększonej siły, aby zlikwidować opór stawiany przez obrabiany materiał. Wówczas listwa przesunęła się w prawą stronę, a lewa dłoń pracownika zetknęła się z obracającym się frezem, co doprowadziło do amputacji urazowej palców.
Współpracownicy udzielili poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej, po czym przewieźli go samochodem do szpitala. Jak wynika z zeznań poszkodowanego, dokumentacji medycznej oraz protokołu badania stanu jego trzeźwości, w jego krwi znajdował się alkohol w ilości około 1,2 promila.

Przyczyny wypadku

Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia oraz oględziny miejsca wypadku, należy przyjąć, że do jego zaistnienia przyczyniły się:
- brak przy frezarce urządzeń zaciskowych i dociskowych zapobiegających trzymaniu obrabianego elementu w dłoniach,
- praca po spożyciu alkoholu – poszkodowany mógł w związku ze swoim stanem niewłaściwie ocenić zagrożenie oraz siłę niezbędną do frezowania gniazda w listwie,
- zmiana obrabianego materiału – poprzednie listwy frezowane przez poszkodowanego wykonane były z miękkiego drewna (sosnowe, jodłowe), bezpośrednio przed wypadkiem poszkodowany pobrał listwę modrzewiową, która była twardsza i nie poddawała się tak łatwo obróbce; zmiana materiału mogła przyczynić się do użycia przez poszkodowanego niewłaściwej siły docisku.

fot1 fot2

W ocenie inspektora pracy gniazda w listwach mogły być wytwarzane w bezpieczniejszy sposób, np. z wykorzystaniem wiertarki poziomej, gdy całe narzędzie skrawające jest osłonięte przez obrabiany materiał. Wówczas zastosowanie elementów dociskowych byłoby łatwiejsze. Istniała również możliwość wykonania osłony frezu tak, aby w przypadku wyrwania czy przesunięcia obrabianego materiału dłoń operatora nie zetknęła się z obracającym się narzędziem. Listwy poddawane frezowaniu posiadają jednakową grubość i szerokość, są zatem elementami powtarzalnymi, a operacja frezowania w nich gniazd nie jest skomplikowana czy precyzyjna, a sprowadza się do dociśnięcia listwy w zaznaczonym miejscu do frezu. Przy tej technologii produkcji istnieje możliwość zabezpieczenia narzędzia skrawającego, w taki sposób, aby nie mogło dojść do zetknięcia dłoni operatora z narzędziem. W zakładzie po wypadku wykonano taką osłonę.

Na uwagę zasługuje również fakt, że do niemal identycznego wypadku doszło w zakładzie kilka lat wcześniej. Wówczas wypadek nie został zakwalifikowany jako ciężki wypadek przy pracy, w związku z czym nie był analizowany przez inspektora pracy. Jednak zarówno pracodawca, jak i zespół ustalający okoliczności i przyczyny tego wypadku, nie określili prawidłowych przyczyn zaistnienia zdarzenia, sprowadzając je w zasadzie wyłącznie do wady materiałowej obrabianych listew. Nie zastosowano adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych, które powinny objąć przede wszystkim sferę techniczną bezpieczeństwa pracy – wyposażenie frezarki we właściwe zabezpieczenia.
Można przyjąć, że błędna analiza przyczyn tego zdarzenia przez pracodawcę również przyczyniła się do zaistnienia omawianego wypadku. Po wcześniejszym wypadku nie podjęto właściwych działań w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Dla zagrożenia związanego z zetknięciem się, pochwyceniem przez obracające się narzędzia (tj. frez), jako środki ochrony przed zagrożeniem wyszczególniono: „przestrzeganie instrukcji, stosowanie osłon i zabezpieczeń, stosowanie popychaczy, wzmożona uwaga”. Prawdopodobieństwo ujawnienia się tego zagrożenia określono jako: „mało prawdopodobne”, a sumaryczne ryzyko podano jako „średnie”. Pomimo ewidentnych braków w elementach bezpieczeństwa przy frezarce, ocena ryzyka zawodowego określała to stanowisko jako zgodne z przepisami bhp.

Działania inspektora pracy w związku z wypadkiem

W związku z naruszeniem § 7.1 i § 17 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (DzU nr 36, poz. 409), inspektor pracy nakazał wstrzymać prace wykonywane przy wykorzystaniu frezarki dolnowrzecionowej do czasu założenia osłony frezu w sposób całkowicie zakrywający niepracującą część narzędzia tnącego oraz do czasu zapewnienia zamocowania obrabianego materiału w sposób uniemożliwiający jego wyrwanie lub zmianę położenia w czasie obróbki pod wpływem sił skrawania lub sił odśrodkowych.

W trakcie kontroli stwierdzono również naruszenie § 41.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), co skutkowało wydaniem nakazu obligującego pracodawcę do dostosowania do aktualnych przepisów prawa instrukcji bhp dotyczącej obsługi frezarki dolnowrzecionowej eksploatowanej w zakładzie.

Biorąc pod uwagę nieprawidłowości w obszarze oceny ryzyka zawodowego, stanowiące naruszenie § 39a. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r., nr 173, poz. 1034), nakazano pracodawcy zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy stolarza o zagrożenia ujawnione w trakcie wypadków przy pracy, którym ulegli zatrudniani na nim pracownicy oraz o adekwatne, zgodne z przepisami prawa środki zapobiegawcze, minimalizujące ryzyko zawodowe, a także nakazano uzupełnić ocenę ryzyka o zagrożenia zawodowe o właściwej kategorii ryzyka, jak i o stosowne działania prewencyjne w tym zakresie.

Skierowano również do pracodawcy wnioski profilaktyczne, dotyczące prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, określania właściwych przyczyn zdarzeń oraz wniosków i środków prewencyjnych, ograniczających bądź eliminujących możliwość zaistnienia podobnych wypadków.
W związku z ujawnionymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika wobec dwóch osób (pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami) zastosowano postępowanie mandatowe. W zakresie ewentualnego przestępstwa, polegającego na przyczynieniu się osób odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów bhp do zaistnienia wypadku, postępowanie prowadzi prokuratura.

mgr inż. Wojciech Dębski

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Atest 12/2012

W tym wydaniu m.in.:

- Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
- Analiza stanu bhp w zakładzie pracy
- UWAGA! ADR zmienia filozofię funkcjonowania?
- Wyznaczanie kategorii ryzyka pracownika produkcji na stanowisku pracy, na którym możliwe jest wystąpienie atmosfery wybuchowej
- Apetyt na ryzyko (część 1)

Zobacz pełny spis treści

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne